Všeobecné obchodní podmínky

OBECNÉ PODMÍNKY BBZ / TCN (verze 2010)

Článek 1. Definice V těchto Všeobecných podmínkách platí následující definice:
a. Dopravce: fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna uzavřít jednu nebo více smluv se zákazníkem regulovaných v těchto podmínkách.
b. Zákazník: fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna uzavřít s dopravcem jednu nebo více smluv upravených v těchto podmínkách.
c. Smlouva: každá dohoda mezi dopravcem a zákazníkem, která je v těchto podmínkách upravena.
d. Host: každá třetí strana, která je na základě smlouvy uzavřené objednatelem přijata na loď dopravcem.
e. Cesta: celá plavba a pobyt na palubě lodi v období stanoveném dohodou.
f. Zavazadla: zavazadla, která si zákazník a / nebo host snadno vezmou; skládající se z kufrů, sáčků, pytlů a / nebo batohů.
g. Loď: loď, která je jako taková uvedena v dohodě.
h. Cena: cena, která je jako taková uvedena v dohodě.
i. Kapitán: osoba, která řídí loď.

Článek 2. Použitelnost
2.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy, včetně nabídek týkajících se vytvoření této smlouvy, které přepravce uzavírá se zákazníkem, pokud jde o dopravní a / nebo stravovací služby, a vše s tím související v nejširším slova smyslu, pokud není výslovně uvedeno jinak. určeno.

2.2 Tyto podmínky platí i mezi dopravcem a hostem. Zákazník se k tomu zavazuje a odškodní dopravce proti všem nárokům, které učiní host a / nebo kdokoli jiný vůči dopravci, pokud by odpovědnost dopravce byla vyloučena, kdyby zákazník uplatnil nárok vůči dopravci.

2.3 Tyto podmínky platí také pro všechny fyzické a právnické osoby, které dopravce v nejširším slova smyslu používá nebo používal k uzavření a / nebo plnění dohody.

2.4 Tyto podmínky se vztahují na vyloučení a výslovné odmítnutí všech ostatních podmínek od kohokoli, s výjimkou případů, kdy je písemně výslovně dohodnuto jinak.

2.5 Jednotlivé změny a / nebo dodatky musí být zaznamenány písemně.

2.6 Tyto podmínky mohou být přeloženy z nizozemského jazyka do cizího jazyka. V případě možných rozdílů v textech, které vyplývají z tohoto překladu, bude rozhodující nizozemský text.

Článek 3. Nabídka / nabídka
Obecná nabídka společnosti 3.1A od dopravce ve formě brožur, reklam a webových stránek je mimo jiné povinná a dopravce jej může v případě potřeby odvolat. Zrušení musí být provedeno co nejdříve, nejpozději však do dvou pracovních dnů od přijetí zákazníkem.

3.2 Individuální nabídku vydává dopravce písemně nebo elektronicky, s datem. Tato nabídka jasně uvádí, zda se jedná o nezávaznou nebo neodvolatelnou nabídku, včetně termínu.

Nabídka uvádí: a. Celková cestovní částka a procentní podíl, který musí být zaplacen předem; b. způsob platby; c. maximální počet hostů na loď; d. místo, datum a čas nalodění a vylodění; K první nabídce je přiložena kopie těchto obchodních podmínek.

Článek 4. Dohoda
4.1 Smlouva je uzavřena, s výjimkou případu odstoupení od smlouvy, jak je uvedeno v článku 3.1, přijetím nabídky zákazníkem. Po uzavření smlouvy dopravce zašle zákazníkovi písemné nebo elektronické potvrzení.

4.2 Zákazník poskytne dopravci před nebo nejpozději před odjezdem veškeré informace o sobě ao hostů, které zaregistroval.

Článek 5. Zrušení
5.1 Pokud si zákazník přeje zrušit smlouvu, musí o tom co nejdříve písemně informovat dopravce dopisem. Za den ukončení se považuje datum přijetí dopravcem.

5.2 V případě zrušení je zákazník povinen zaplatit dopravci pevnou náhradu.

Náhrada lodi: 15% v případě zrušení do 6 měsíců před odjezdem; 20% v případě zrušení do 5 měsíců před odjezdem; 30% v případě zrušení do 4 měsíců před odjezdem; 40% v případě zrušení do 3 měsíců před odjezdem; 50% v případě zrušení do 2 měsíců před odjezdem; 75% v případě zrušení do 1 měsíce před odjezdem; 90% v případě zrušení do a včetně 1 den před odjezdem; 100% v případě zrušení v den odjezdu.

Náhrada za stravování a další služby: 15% v případě zrušení do 2 měsíců před odjezdem; 25% v případě zrušení do 1 měsíce před odjezdem; 50% v případě zrušení do 2 týdnů před odjezdem; 75% v případě zrušení do 1 týdne před odjezdem; 95% v případě zrušení do a včetně 1 den před odjezdem; 100% v případě zrušení v den odjezdu.

Pokud škoda způsobená dopravci v důsledku zrušení překročí výše uvedené pevné částky o více než 15%, je dopravce oprávněn účtovat tyto dodatečné náklady zákazníkovi.

5.3 V případě zrušení může zákazník požádat dopravce, aby nahradil třetí osobu. V případě, že dopravce souhlasí s náhradou, dluží zákazník pouze částku 150,00 €.

Článek 6. Pozastavení a ukončení
6.1 Pokud jedna ze stran neplní svou povinnost vyplývající ze smlouvy, druhá strana je oprávněna pozastavit opačnou povinnost, pokud nedostatek neodůvodní pozastavení z důvodu jeho zvláštní povahy nebo omezeného významu.

6.2 Pokud jedna ze stran neplní svou povinnost vyplývající ze smlouvy, druhá strana je oprávněna smlouvu vypovědět, ledaže by nedostatek neodůvodňoval ukončení z důvodu své zvláštní povahy nebo omezeného významu.

6.3 Dopravce má právo kdykoli ukončit nebo ukončit smlouvu s okamžitou účinností v případě, že: - zákazník neuspěje, toto pozastavení platby je poskytnuto, jedná se o restrukturalizaci dluhu nebo je opatřen opatrovnictvím; - zákazník neplní své závazky vyplývající ze smlouvy do 5 pracovních dnů poté, co obdržel písemné oznámení o prodlení. - existuje situace, jak je uvedeno v článku 11 člen 2, 3 a 4. - dotyčná loď není k dispozici z důvodu nepředvídaných okolností a navzdory dostatečnému úsilí dopravce není možné nabídnout jinou srovnatelnou loď.

6.4 Zrušení nebo zrušení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů. Smlouva se považuje za vypovězenou mimosoudně poté, co zákazník obdržel storno dopis, ale v každém případě 5 dnů po odeslání stornovacího dopisu.

6.5 Pokud lze příčinu zrušení nebo zániku připsat zákazníkovi, nese náklady, které z toho vyplývají, zákazník.

Článek 7. Změny cen a cen
7.1 Není-li dohodnuto jinak, cena nezahrnuje přístavní, mostové, uzamykatelné a lodivodské poplatky ani místní daně a další daně, jako je například turistická daň a náklady na palivo. Tyto náklady musí zaplatit zákazník na palubě.

7.2 Změny daní, cel a podobných vládních odvodů jsou účtovány vždy.

7.3 Zvýšení cen účtuje dopravce, pokud ovlivňuje dohodnutou cenu, pokud k němu dojde po uzavření smlouvy.

7.4 Pokud se v důsledku zvýšení cen uvedených v předchozím odstavci zvýší cena o více než 15%, má zákazník právo smlouvu vypovědět nebo smlouvu zrušit.

Článek 8. Platba 8.1 Platba probíhá v hotovosti při rezervaci, pokud není dohodnuto jinak. Hotovostní platba zahrnuje také připsání částky na bankovní účet určený dopravcem nebo prostřednictvím elektronické platby uznávané bankami. Za den zaplacení se považuje den valuty uvedený na výpisu z bankovního / sporožirového příkazu dopravce.

8.2 Pokud byla dohodnuta platba ve splátkách, musí zákazník zaplatit podle splátek a procentních sazeb stanovených ve smlouvě.

Článek 9. Pozdní platba
9.1 Zákazník je v prodlení s uplynutím data splatnosti. Dopravce odešle po uplynutí tohoto data upomínku k platbě a poskytne zákazníkovi možnost zaplatit do 5 pracovních dnů po obdržení této připomínky k platbě.

9.2 Pokud platba ještě nebyla zaplacena, je dopravce oprávněn účtovat úroky ode dne splatnosti. Tento úrok je roven zákonnému úroku plus 3% ročně z dlužné částky.

9.3 Pokud zákazník po svolání nezaplatí dlužnou částku, je dopravce oprávněn tuto částku navýšit o náklady na inkaso. Tyto náklady na výběr zahrnují soudní i mimosoudní náklady. Mimosoudní náklady jsou stanoveny na: 15% na první € 2.500,00 pohledávky s minimem € 40,00; 10% na následující € 2.500,00 nároku; 5% na následující € 5.000,00 pohledávky: 1% na následující € 15.000,00 pohledávky, pokud zákazník nemůže prokázat, že dopravce trpí menší škodou.

9.4 Reklamace faktur, nejlépe písemné a řádně popsané a vysvětlené, musí být dopravci předloženy v přiměřené lhůtě po obdržení příslušné faktury.

Článek 10. Povinnosti dopravce
10.1 Dopravce vynaloží veškeré úsilí, aby plavbu provedl podle svých nejlepších znalostí a schopností av souladu s pravidly dobrého zpracování.

10.2 Dopravce zaručuje, že loď a posádka splňují právní požadavky země, v níž je loď registrována.

10.3 Přepravní trasu určuje dopravce a / nebo kapitán po konzultaci se zákazníkem, pokud není předem dohodnuto jinak.

10.4 Dopravce a / nebo kapitán jsou vždy oprávněni změnit plavbu na základě námořních důvodů. To zahrnuje také změnu místa odjezdu a / nebo místa příjezdu a / nebo neopuštění. Námořní důvody zahrnují povětrnostní podmínky, příliv, blokádu vodních cest a stav lodi.

10.5 V případech uvedených v předchozím odstavci se dopravce a / nebo velitel pokusí dosáhnout po dohodě se zákazníkem jiné řešení. Případné dodatečné náklady, pokud jsou přiměřené, nese zákazník. Dopravce a / nebo velitel rozhoduje, zda lze zvolené řešení přiměřeně realizovat.

Článek 11. Povinnosti zákazníka (a hostů)

11.1 Na konci plavby musí zákazník dodat loď čistou a úplnou zásobou ve stejném stavu, v jakém byl nalezen v době nalodění, pokud není dohodnuto jinak.

11.2 Zákazník a hosté musí během plavby dodržovat právní normy a normy slušnosti.

11.3 Musí být přísně dodržovány pokyny dopravce a / nebo kapitána a / nebo ostatních členů posádky v zájmu pořádku a bezpečnosti.

11.4 Pokud podle názoru dopravce a / nebo kapitána zákazník a / nebo hosté nedodržují ustanovení odstavců 2 a 3, je dopravce a / nebo kapitán oprávněn smlouvu okamžitě ukončit a / nebo odběratelem a / nebo nebo odepřít hostům okamžitý přístup k lodi, pokud nedostatek z důvodu jeho zvláštní povahy nebo omezeného významu neodůvodňuje rozpuštění

11.5 Zákazníkovi a hostům není dovoleno mít na palubě jiné věci než zavazadla, pokud dopravce a / nebo kapitán výslovně předem neudělili souhlas.

11.6 Zákazníkovi a hostům není dovoleno mít na palubě zvířata (domácí zvířata), ledaže by bylo předem výslovně povoleno dopravcem a / nebo kapitánem.

11.7 Zákazníkovi a hostům není dovoleno vnášet nebo mít na palubě materiály nebo předměty, které by mohly ohrozit zdraví, pohodu a / nebo bezpečnost sebe či jiných osob. To v každém případě zahrnuje nebezpečné látky, výbušniny, radioaktivní a / nebo toxické látky, kontraband, zbraně, střelivo a narkotika.

11.8 V den příjezdu musí zákazník poskytnout kapitánovi seznam jmen hostů.

Článek 12. Vyšší moc

12.1 Vyšší mocí se rozumí jakákoliv nepředvídatelná okolnost, v jejímž důsledku je zpoždění nebo zabránění výkonu dohody zpožděno, pokud dopravci tuto okolnost nemůže vyloučit a nejsou pro jeho účet z důvodu zákona, dohody nebo společenských názorů. musí přijít.

12.2 Vyšší moc se také chápe jako poškození lodi, v důsledku čehož již nemůže být loď používána k dohodnutému účelu a škoda nemůže být připsána okolnostem, které by dopravce mohl nebo měl předvídat nebo jim předcházet.

12.3 Po vypovězení smlouvy z důvodu vyšší moci má dopravce nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly, pokud byly vynaloženy dříve, než se očekávalo, že situace vyšší moci povede k zániku dohody a v rozsahu, v jakém má zákazník prospěch z práce. je.

Článek 13. Odpovědnost dopravce

13.1 Dopravce neodpovídá za škody způsobené smrtí nebo zraněním a / nebo předměty, pokud je to způsobeno okolnostmi, kterým se pečlivý dopravce nemohl vyhnout, a v rozsahu, v jakém dopravce nemohl zabránit jejich následkům. Dopravce odpovídá za spolehlivost a řádné fungování lodi jako dopravního prostředku. Je podezření, že pečlivý dopravce se nemohl vyhnout následujícím okolnostem: požáru; výbuch; teplo; studený; vzhled hlodavců nebo škůdců; znehodnocení; únik; tavenina; vznícení a koroze.

13.2 Odpovědnost dopravce je s výjimkou případů úmyslu nebo úmyslné nedbalosti omezena na částku určenou AMvB na základě článku 8: 518 BW a 8: 983 BW.

13.3 Náhrada, kterou může dopravce dlužit za nedodržení povinnosti, která mu byla uložena na základě článku 10, je omezena na dohodnutou cenu za pronájem lodi.

13.4 Pokud dopravce prokáže, že zavinění nebo nedbalost zákazníka a / nebo hosta způsobily škodu nebo k ní přispěly, odpovědnost dopravce se tímto zcela nebo částečně ruší.

13.5 Dopravce neodpovídá za škody způsobené zpožděním, odchylkou od dohodnutého času zahájení nebo ukončení nebo poskytnutím náhradní lodi, protože dohodnutá loď není k dispozici z důvodu nepředvídaných okolností.

Článek 14. Odpovědnost zákazníka (a hostů) Zákazník odpovídá za škodu, kterou způsobil on sám, nebo hosté ubytovaní na palubě lodi na jeho pozvání, ledaže škoda může být způsobena jednáním nebo opomenutím dopravce.

Článek 15. Stížnosti

15.1 Stížnosti na realizaci smlouvy musí být plně a jasně popsány a předloženy dopravci a / nebo kapitánovi poté, co zákazník zjistil nebo zjistil závady.

15.2 Reklamace faktur musí být, je-li to možné, podány písemně a řádně vysvětleny dopravci a / nebo veliteli do 10 pracovních dnů po obdržení příslušné faktury.

15.3 Důsledky nedodání reklamace včas nese zákazník.

Článek 16. Spory Všechny spory týkající se této smlouvy se řídí nizozemským právem. O těchto sporech je oprávněn rozhodovat pouze soud v obvodu, v němž má dopravce svou funkci. Zákazník je oprávněn vznést námitky proti výběru soudu do jednoho měsíce poté, co se dopravce dovolává volby soudu, a rozhodnout se pro urovnání sporu příslušným soudem podle zákona.